ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

  

 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

 

1. 

26/8/2021  COS - 'Εγκριση Ενδιάμεσων Καταστάσεων

2. 

14/7/2021  Notice of AGM

3. 

12/7/2021  Διασπορά Κεφαλαίου 31/6/2021

4. 

12/4/2021  Διασπορά Κεφαλαίου 31/3/2021

5. 

6/4/2021  COS - Annual Report 2020

6. 

17/3/2021  Board Meeting - FS 2020 Approval

7. 

13/1/2021  Αποχώρηση Προϊσταμένης Λογιστηρίου

8. 

13/1/2021  Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου για 31/12/2020

9. 

21/12/2020  Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου

10. 

26/11/2020  Διορισμός Εκτελεστικού Συμβούλου | Μέλους του ΔΣ της Εταιρείας

11. 

14/10/2020  Κατάσταση Διασποράς 30.09.2020

12. 

21/9/2020  Σύνθεση των επιτροπών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

13. 

11/9/2020  Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2020

14. 

10/9/2020  Διορισμός Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας

15. 

20/8/2020  Διορισμού Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

16. 

6/8/2020  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

17. 

5/8/2020  Προτεινόμενοι για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο

18. 

13/7/2020  Κατάσταση Διασποράς 30.06.2020

19. 

10/6/2020  Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

20. 

29/5/2020  Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2019

21. 

15/5/2020  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

22. 

11/5/2020  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

23. 

29/4/2020  Διορισμός Μη Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

24. 

29/4/2020  Σύνθεση των επιτροπών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

25. 

13/4/2020  Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς

26. 

24/3/2020  Επίδραση επιδημίας Κορωνοϊού (COVID-19) στην Εταιρεία

27. 

9/3/2020  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

28. 

3/3/2020  Διορισμός Οικονομικού Διευθυντή

29. 

3/2/2020  Διορισμός μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

30. 

14/1/2020  Κατάσταση Διασποράς 31.12.2019

31. 

7/1/2020  Αποχώρηση Οικονομικού Διευθυντή

32. 

14/10/2019  Κατάσταση Διασποράς 30.09.2019

33. 

13/9/2019  Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2019

34. 

3/9/2019  Ειδοποίηση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

35. 

11/7/2019  Κατάσταση Διασποράς 30.06.2019

36. 

13/6/2019  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

37. 

24/4/2019  Έγκριση εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2018

38. 

24/4/2019  Σημαντικές Συμμετοχές

39. 

24/4/2019  Διορισμός μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

40. 

24/4/2019  Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου

41. 

24/4/2019  Αποχώρηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

42. 

24/4/2019  Ανακοίνωση διορισμού μέλους διοικητικού συμβουλίου

43. 

24/4/2019  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

44. 

24/4/2019  Έγκριση εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2018

45. 

24/4/2019  Πρόσκληση ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

46. 

24/4/2019  Σύνθεση των επιτροπών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

47. 

12/4/2019  Κατάσταση Διασποράς 31.03.2019

48. 

14/1/2019  Κατάσταση Διασποράς 31.12.2018

49. 

11/10/2018  Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς

50. 

24/8/2018  Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2018

51. 

9/8/2018  Ειδοποίηση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

52. 

12/7/2018  Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς

53. 

28/6/2018  Επιτροπές Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

54. 

28/6/2018  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

55. 

22/6/2018  Σημαντικές Συμμετοχές

56. 

22/6/2018  Συναλλαγή Αξιωματούχου

57. 

22/6/2018  Σημαντική Συμμετοχή

58. 

21/6/2018  Δημοσιοποίηση Συναλλαγών

59. 

21/6/2018  Δημοσιοποίηση Συναλλαγών

60. 

21/6/2018  Δημοσιοποίηση Συναλλαγών

61. 

21/6/2018  Απόκτηση ή/και Διάθεση Σημαντικής Συμμετοχής

62. 

20/6/2018  Απόκτηση ή/και Διάθεση Σημαντικής Συμμετοχής

63. 

11/6/2018  Ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Αποστολή Επιστολών Παραχώρησης

64. 

30/5/2018  Ολοκλήρωση της Διαδικασίας Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Αποτέλεσμα Κάλυψης Έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης από τους Κατόχους τους Κατά την Περίδοο Άσκησης

65. 

21/5/2018  Έγκριση Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου

66. 

7/5/2018  Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

67. 

7/5/2018  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

68. 

2/5/2018  Έγκριση εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2017

69. 

27/4/2018  Αναβολή συνεδρίασης

70. 

17/4/2018  Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς

71. 

17/4/2018  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

72. 

2/4/2018  Ενημερωτικό Δελτίο 30/03/2018

73. 

9/3/2018  Σύνθεση των επιτροπών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

74. 

28/2/2018  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

75. 

7/2/2018  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

76. 

15/1/2018  Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς

77. 

9/1/2018  Διορισμός εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας

78. 

29/12/2017  Παραίτηση Ελεγκτών

79. 

24/10/2017  Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου (Διορθωτική)

80. 

23/10/2017  Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου

81. 

17/10/2017  Έκδοση και παραχώρηση 5.139.240 νέων σύνηθων μετοχών στην Κυριάκος Μ. Τυλλής & Σία Λτδ

82. 

10/10/2017  Αναβολή Συνεδρίας

83. 

28/9/2017  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

84. 

26/9/2017  Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου – Παραχώρηση 5.139.240 σύνηθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,02 στην εταιρεία Κυριάκος Μ. Τυλλή & Σια Λτδ έναντι συνολικού ποσού €2.030.000

85. 

26/9/2017  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης – Αποποίηση Δικαιωμάτων Προτίμησης για παραχώρηση 5.139.240 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,02 έκαστη στην εταιρεία Κυριάκος Μ. Τυλλής και Σια Λτδ.

86. 

13/9/2017  Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2017

87. 

6/9/2017  Διαδικασία Ανακεφαλοποίησης σύμφωνα με την Φερεγγυότητα ΙΙ

88. 

5/9/2017  Ανακοίνωση αναφορικά με δημοσίευμα για φερόμενη εμπλοκή της Εταιρείας σε ανύπαρκτα δυστυχήματα

89. 

4/9/2017  Διορισμός Οικονομικού Διευθυντή

90. 

1/9/2017  Ειδοποίηση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

91. 

31/8/2017  Αποφάσεις Διοικητικού Συμβούλιου για Μεταβολή κεφαλαίου

92. 

31/8/2017  Διορισμός μέλους του ΔΣ

93. 

25/8/2017  Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου

94. 

11/8/2017  Συνέχιση Συνεδρίας ΔΣ Κόσμος Ασφαλιστικής

95. 

2/8/2017  Αναδιάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου

96. 

2/8/2017  Διορισμός μέλων

97. 

12/7/2017  Παραίτηση μέλους Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Διορισμών

98. 

12/7/2017  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

99. 

30/6/2017  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημιών

100. 

22/6/2017  Αλλαγή Επιτροπής Ελέγχου

101. 

22/6/2017  Ετήσια Γενική Συνέλευση

102. 

16/6/2017  Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

103. 

22/5/2017  Μείωση κεφαλαίου

104. 

11/5/2017  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

105. 

11/5/2017  Έγκριση εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2016

106. 

11/5/2017  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

107. 

22/12/2016  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημιών

108. 

1/9/2016  Ανακοίνωση Κράτους Καταγωγής

109. 

5/8/2016  Ειδοποίηση Σύγκλισης Διοικητικού Συμβουλίου

110. 

30/6/2016  Διορισμός Γραμματέα

111. 

29/6/2016  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημιών

112. 

22/6/2016  Λειτουργός Συμμόρφωσης

113. 

16/6/2016  Παραίτηση Γραμματέα

114. 

16/6/2016  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

115. 

17/5/2016  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2016

116. 

22/4/2016  Έγκριση εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2015 και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

117. 

11/4/2016  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

118. 

6/4/2016  Αποχώρηση Οικονομικού Διευθυντή

119. 

26/2/2016  Ένδειξη Αποτελέσματος και Επεξηγηματική Κατάσταση για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

120. 

8/2/2016  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

121. 

17/12/2015  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

122. 

3/11/2015  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2015

123. 

26/8/2015  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

124. 

24/7/2015  Ειδοποίηση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

125. 

29/6/2015  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

126. 

11/6/2015  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

127. 

6/5/2015  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2015

128. 

3/4/2015  Ετήσιο Δελτίο Ανακοινώσεων

129. 

27/3/2015  Έγκριση εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2014 και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

130. 

6/3/2015  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

131. 

27/2/2015  Ένδειξη Αποτελέσματος και Επεξηγηματική Κατάσταση για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

132. 

4/2/2015  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

133. 

11/12/2014  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

134. 

6/11/2014  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2014

135. 

29/8/2014  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014

136. 

23/7/2014  Ειδοποίηση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

137. 

22/7/2014  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

138. 

12/6/2014  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

139. 

7/5/2014  1η Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2014

140. 

29/4/2014  Ετήσιο Δελτίο Ανακοινώσεων

141. 

25/4/2014  Έγκριση τελικών οικονομικών αποτελεσμάτων 2013 και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

142. 

27/3/2014  Αναβολή συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου

143. 

5/3/2014  "Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας"

144. 

26/2/2014  Ένδειξης Αποτελέσματος και Επεξηγηματικής Κατάστασης για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

145. 

5/2/2014  "Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013"

146. 

17/12/2013  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

147. 

5/11/2013  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2013

148. 

30/8/2013  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013

149. 

10/7/2013  Ειδοποίηση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

150. 

26/6/2013  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημιών

151. 

13/6/2013  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

152. 

2/5/2013  Απόκτηση ποσοστού συμμετοχής άνω του 10%

153. 

30/4/2013  1η Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2013

154. 

24/4/2013  Ετήσιο Δελτίο Ανακοινώσεων

155. 

19/4/2013  Έγκριση τελικών οικονομικών αποτελεσμάτων 2012 και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

156. 

29/3/2013  Ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με την Εγκύκλιο 04-2013 του ΧΑΚ

157. 

28/3/2013  Αναβολή της εξέτασης των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2012

158. 

7/3/2013  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

159. 

27/2/2013  Ανακοίνωση Ένδειξης Αποτελέσματος και Επεξηγηματικής Κατάστασης για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

160. 

5/2/2013  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

161. 

19/12/2012  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημία

162. 

13/11/2012  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2012

163. 

31/8/2012  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

164. 

17/7/2012  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

165. 

26/6/2012  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους / Ζημιάς (Profit Warning)

166. 

21/6/2012  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

167. 

10/5/2012  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2012

168. 

20/4/2012  Πληροφόρηση άρθρου 18 του Ν. 190(Ι)2007

169. 

6/4/2012  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου Ανακοινώσεων

170. 

30/3/2012  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος και των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της ιθύνουσας εταιρείας για το έτος που έληξε της 31 Δεκεμβρίου 2011, καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και μη εισήγηση καταβολής μερίσματος

171. 

9/3/2012  Διάθεση και απόκτηση ποσοστού άνω του 5%

172. 

9/3/2012  Δημοσιοποίηση Λήψης ειδοποιήσεων σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν 190(Ι)2007

173. 

8/3/2012  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

174. 

29/2/2012  Ανακοίνωση Ένδειξης Αποτελέσματος και Επεξηγηματικής Κατάστασης για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

175. 

3/2/2012  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

176. 

27/12/2011  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

177. 

9/11/2011  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2011

178. 

31/8/2011  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011

179. 

9/8/2011  Εσωτερικός Έλεγχος (Κ.Ε.Δ.)

180. 

15/7/2011  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011

181. 

24/6/2011  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους / Ζημιάς (Profit Warning)

182. 

9/6/2011  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

183. 

4/5/2011  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2011

184. 

6/4/2011  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου Ανακοινώσεων

185. 

30/3/2011  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος και των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010, καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και μη εισήγηση καταβολής μερίσματος

186. 

9/3/2011  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

187. 

23/2/2011  Ανακοίνωση της Ενδεικτικής Ενοποιημένης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων του συγκροτήματος για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010.

188. 

8/2/2011  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

189. 

30/12/2010  Δημοσιοποίηση λήψης ειδοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν 190(Ι)2007

190. 

28/12/2010  Απόκτηση ποσοστού άνω του 5%

191. 

15/12/2010  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

192. 

9/11/2010  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2010

193. 

31/8/2010  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

194. 

26/7/2010  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

195. 

24/6/2010  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας (Profit Warning)

196. 

10/6/2010  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

197. 

7/5/2010  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2010

198. 

8/4/2010  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου Ανακοινώσεων

199. 

30/3/2010  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος και των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και μη εισήγηση καταβολής μερίσματος

200. 

11/3/2010  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

201. 

24/2/2010  Ανακοίνωση της Ενδεικτικής Ενοποιημένης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων του συγκροτήματος για το Oικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

202. 

3/2/2010  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

203. 

21/12/2009  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

204. 

10/11/2009  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2009

205. 

28/8/2009  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

206. 

11/8/2009  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

207. 

15/7/2009  Διορισμός Διοικητικού Συμβούλου

208. 

1/7/2009  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας (Profit Warning)

209. 

11/6/2009  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

210. 

8/5/2009  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2009

211. 

6/4/2009  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου Ανακοινώσεων

212. 

2/4/2009  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος και των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και εισήγηση περί μη καταβολής μερίσματος.

213. 

17/3/2009  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

214. 

27/2/2009  Ανακοίνωση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

215. 

26/1/2009  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

216. 

23/12/2008  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

217. 

14/11/2008  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2008

218. 

27/8/2008  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

219. 

5/8/2008  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

220. 

24/7/2008  Αποστολή Μερίσματος

221. 

1/7/2008  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας (Profit Warning)

222. 

19/6/2008  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

223. 

9/5/2008  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2008

224. 

16/4/2008  Συμπληρωματική Ανακοίνωση

225. 

4/4/2008  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου

226. 

28/3/2008  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, εισήγηση περί καταβολής μερίσματος και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

227. 

26/3/2008  Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος - Υπενθύμιση

228. 

7/3/2008  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, περί εισήγησης ή μη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος ή όχι και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

229. 

26/2/2008  Ανακοίνωση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

230. 

29/1/2008  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

231. 

21/12/2007  Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

232. 

4/12/2007  Απόφαση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

233. 

24/8/2007  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007

234. 

31/7/2007  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007

235. 

24/7/2007  Αποστολή Μερίσματος

236. 

2/7/2007  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους (Profit Warning)

237. 

21/6/2007  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

238. 

3/4/2007  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου

239. 

28/3/2007  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, εισήγηση περί καταβολής μερίσματος και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

240. 

8/3/2007  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, περί εισήγησης ή μη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος ή όχι και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

241. 

28/2/2007  Ανακοίνωση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

242. 

8/2/2007  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

243. 

27/12/2006  Ανακοίνωση προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας

244. 

29/8/2006  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

245. 

2/8/2006  Αποστολή μερίσματος

246. 

26/7/2006  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

247. 

24/7/2006  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους (Profit Warning)

248. 

12/7/2006  Συμπληρωματική ανακοίνωση αναφορικά με την καταβολή μερίσματος

249. 

6/7/2006  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

250. 

12/4/2006  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου

251. 

4/4/2006  Συμπληρωματική ανακοίνωση επί των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

252. 

28/3/2006  Διορθωτική ανακοίνωση αναφορικά με την εισήγηση περί καταβολής μερίσματος

253. 

28/3/2006  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005, καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και εισήγηση περί καταβολής μερίσματος

254. 

16/3/2006  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005, καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και περί εισήγησης ή μη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος ή όχι.

255. 

24/2/2006  Ανακοίνωση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

256. 

10/2/2006  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005.

257. 

30/11/2005  Ανακοίνωση προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας

258. 

24/11/2005  Ανακοίνωση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί μείωσης του κεφαλαίου

259. 

1/11/2005  Ανακοίνωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για μείωση του μετοχικού καφαλαίου της Εταιρείας και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

260. 

19/10/2005  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση της κεφαλαιουχικής δομής της Εταιρείας και λήψη απόφασης περί μεταβολής της ή μη.

261. 

26/8/2005  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005.

262. 

5/8/2005  Ανακοίνωση προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας

263. 

3/8/2005  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005.

264. 

15/7/2005  Ανακοίνωση μεταστέγασης των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρείας

265. 

16/6/2005  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

266. 

29/3/2005  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004 και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

267. 

10/3/2005  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

268. 

28/2/2005  Ανακοίνωση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004

269. 

10/2/2005  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004

270. 

24/6/2004  Ανακοίνωση προς ΧΑΚ για Τροποποίηση Ονόματος Εταιρείας

271. 

24/6/2004  Τροποποίηση Ονόματος Εταιρείας