ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

  

 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

 

1. 

24/8/2018  Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2018

2. 

28/6/2018  Επιτροπές Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

3. 

28/6/2018  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

4. 

22/6/2018  Σημαντικές Συμμετοχές

5. 

22/6/2018  Συναλλαγή Αξιωματούχου

6. 

22/6/2018  Σημαντική Συμμετοχή

7. 

21/6/2018  Δημοσιοποίηση Συναλλαγών

8. 

21/6/2018  Δημοσιοποίηση Συναλλαγών

9. 

21/6/2018  Δημοσιοποίηση Συναλλαγών

10. 

21/6/2018  Απόκτηση ή/και Διάθεση Σημαντικής Συμμετοχής

11. 

20/6/2018  Απόκτηση ή/και Διάθεση Σημαντικής Συμμετοχής

12. 

11/6/2018  Ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Αποστολή Επιστολών Παραχώρησης

13. 

21/5/2018  Έγκριση Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου

14. 

7/5/2018  Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

15. 

7/5/2018  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

16. 

2/5/2018  Έγκριση εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2017

17. 

17/4/2018  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

18. 

2/4/2018  Ενημερωτικό Δελτίο 30/03/2018

19. 

9/3/2018  Σύνθεση των επιτροπών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

20. 

28/2/2018  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

21. 

7/2/2018  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

22. 

15/1/2018  Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς

23. 

9/1/2018  Διορισμός εξωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας

24. 

29/12/2017  Παραίτηση Ελεγκτών

25. 

24/10/2017  Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου (Διορθωτική)

26. 

23/10/2017  Συγκεντρωτική Κατάσταση Διασποράς Μετοχικού Κεφαλαίου

27. 

17/10/2017  Έκδοση και παραχώρηση 5.139.240 νέων σύνηθων μετοχών στην Κυριάκος Μ. Τυλλής & Σία Λτδ

28. 

10/10/2017  Αναβολή Συνεδρίας

29. 

28/9/2017  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

30. 

26/9/2017  Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου – Παραχώρηση 5.139.240 σύνηθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,02 στην εταιρεία Κυριάκος Μ. Τυλλή & Σια Λτδ έναντι συνολικού ποσού €2.030.000

31. 

26/9/2017  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης – Αποποίηση Δικαιωμάτων Προτίμησης για παραχώρηση 5.139.240 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,02 έκαστη στην εταιρεία Κυριάκος Μ. Τυλλής και Σια Λτδ.

32. 

13/9/2017  Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2017

33. 

6/9/2017  Διαδικασία Ανακεφαλοποίησης σύμφωνα με την Φερεγγυότητα ΙΙ

34. 

5/9/2017  Ανακοίνωση αναφορικά με δημοσίευμα για φερόμενη εμπλοκή της Εταιρείας σε ανύπαρκτα δυστυχήματα

35. 

4/9/2017  Διορισμός Οικονομικού Διευθυντή

36. 

1/9/2017  Ειδοποίηση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

37. 

31/8/2017  Αποφάσεις Διοικητικού Συμβούλιου για Μεταβολή κεφαλαίου

38. 

31/8/2017  Διορισμός μέλους του ΔΣ

39. 

25/8/2017  Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου

40. 

11/8/2017  Συνέχιση Συνεδρίας ΔΣ Κόσμος Ασφαλιστικής

41. 

2/8/2017  Αναδιάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου

42. 

2/8/2017  Διορισμός μέλων

43. 

12/7/2017  Παραίτηση μέλους Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Διορισμών

44. 

12/7/2017  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

45. 

30/6/2017  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημιών

46. 

22/6/2017  Αλλαγή Επιτροπής Ελέγχου

47. 

22/6/2017  Ετήσια Γενική Συνέλευση

48. 

16/6/2017  Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

49. 

22/5/2017  Μείωση κεφαλαίου

50. 

11/5/2017  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

51. 

11/5/2017  Έγκριση εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2016

52. 

11/5/2017  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

53. 

22/12/2016  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημιών

54. 

1/9/2016  Ανακοίνωση Κράτους Καταγωγής

55. 

5/8/2016  Ειδοποίηση Σύγκλισης Διοικητικού Συμβουλίου

56. 

30/6/2016  Διορισμός Γραμματέα

57. 

29/6/2016  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημιών

58. 

22/6/2016  Λειτουργός Συμμόρφωσης

59. 

16/6/2016  Παραίτηση Γραμματέα

60. 

16/6/2016  Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

61. 

17/5/2016  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2016

62. 

22/4/2016  Έγκριση εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2015 και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

63. 

11/4/2016  Ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

64. 

6/4/2016  Αποχώρηση Οικονομικού Διευθυντή

65. 

26/2/2016  Ένδειξη Αποτελέσματος και Επεξηγηματική Κατάσταση για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

66. 

8/2/2016  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

67. 

17/12/2015  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

68. 

3/11/2015  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2015

69. 

26/8/2015  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

70. 

24/7/2015  Ειδοποίηση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

71. 

29/6/2015  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

72. 

11/6/2015  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

73. 

6/5/2015  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2015

74. 

3/4/2015  Ετήσιο Δελτίο Ανακοινώσεων

75. 

27/3/2015  Έγκριση εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2014 και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

76. 

6/3/2015  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

77. 

27/2/2015  Ένδειξη Αποτελέσματος και Επεξηγηματική Κατάσταση για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

78. 

4/2/2015  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

79. 

11/12/2014  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

80. 

6/11/2014  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2014

81. 

29/8/2014  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014

82. 

23/7/2014  Ειδοποίηση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

83. 

22/7/2014  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

84. 

12/6/2014  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

85. 

7/5/2014  1η Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2014

86. 

29/4/2014  Ετήσιο Δελτίο Ανακοινώσεων

87. 

25/4/2014  Έγκριση τελικών οικονομικών αποτελεσμάτων 2013 και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

88. 

27/3/2014  Αναβολή συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου

89. 

5/3/2014  "Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας"

90. 

26/2/2014  Ένδειξης Αποτελέσματος και Επεξηγηματικής Κατάστασης για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

91. 

5/2/2014  "Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013"

92. 

17/12/2013  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

93. 

5/11/2013  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2013

94. 

30/8/2013  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013

95. 

10/7/2013  Ειδοποίηση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

96. 

26/6/2013  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημιών

97. 

13/6/2013  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

98. 

2/5/2013  Απόκτηση ποσοστού συμμετοχής άνω του 10%

99. 

30/4/2013  1η Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2013

100. 

24/4/2013  Ετήσιο Δελτίο Ανακοινώσεων

101. 

19/4/2013  Έγκριση τελικών οικονομικών αποτελεσμάτων 2012 και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

102. 

29/3/2013  Ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με την Εγκύκλιο 04-2013 του ΧΑΚ

103. 

28/3/2013  Αναβολή της εξέτασης των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2012

104. 

7/3/2013  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

105. 

27/2/2013  Ανακοίνωση Ένδειξης Αποτελέσματος και Επεξηγηματικής Κατάστασης για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

106. 

5/2/2013  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

107. 

19/12/2012  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημία

108. 

13/11/2012  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2012

109. 

31/8/2012  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

110. 

17/7/2012  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

111. 

26/6/2012  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους / Ζημιάς (Profit Warning)

112. 

21/6/2012  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

113. 

10/5/2012  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2012

114. 

20/4/2012  Πληροφόρηση άρθρου 18 του Ν. 190(Ι)2007

115. 

6/4/2012  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου Ανακοινώσεων

116. 

30/3/2012  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος και των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της ιθύνουσας εταιρείας για το έτος που έληξε της 31 Δεκεμβρίου 2011, καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και μη εισήγηση καταβολής μερίσματος

117. 

9/3/2012  Διάθεση και απόκτηση ποσοστού άνω του 5%

118. 

9/3/2012  Δημοσιοποίηση Λήψης ειδοποιήσεων σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν 190(Ι)2007

119. 

8/3/2012  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

120. 

29/2/2012  Ανακοίνωση Ένδειξης Αποτελέσματος και Επεξηγηματικής Κατάστασης για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

121. 

3/2/2012  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

122. 

27/12/2011  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

123. 

9/11/2011  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2011

124. 

31/8/2011  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011

125. 

9/8/2011  Εσωτερικός Έλεγχος (Κ.Ε.Δ.)

126. 

15/7/2011  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011

127. 

24/6/2011  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους / Ζημιάς (Profit Warning)

128. 

9/6/2011  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

129. 

4/5/2011  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2011

130. 

6/4/2011  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου Ανακοινώσεων

131. 

30/3/2011  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος και των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010, καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και μη εισήγηση καταβολής μερίσματος

132. 

9/3/2011  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

133. 

23/2/2011  Ανακοίνωση της Ενδεικτικής Ενοποιημένης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων του συγκροτήματος για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010.

134. 

8/2/2011  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

135. 

30/12/2010  Δημοσιοποίηση λήψης ειδοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν 190(Ι)2007

136. 

28/12/2010  Απόκτηση ποσοστού άνω του 5%

137. 

15/12/2010  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

138. 

9/11/2010  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2010

139. 

31/8/2010  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

140. 

26/7/2010  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

141. 

24/6/2010  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας (Profit Warning)

142. 

10/6/2010  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

143. 

7/5/2010  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2010

144. 

8/4/2010  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου Ανακοινώσεων

145. 

30/3/2010  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος και των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και μη εισήγηση καταβολής μερίσματος

146. 

11/3/2010  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος και των ελεγμένων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

147. 

24/2/2010  Ανακοίνωση της Ενδεικτικής Ενοποιημένης Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων του συγκροτήματος για το Oικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

148. 

3/2/2010  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

149. 

21/12/2009  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

150. 

10/11/2009  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2009

151. 

28/8/2009  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

152. 

11/8/2009  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

153. 

15/7/2009  Διορισμός Διοικητικού Συμβούλου

154. 

1/7/2009  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας (Profit Warning)

155. 

11/6/2009  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

156. 

8/5/2009  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2009

157. 

6/4/2009  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου Ανακοινώσεων

158. 

2/4/2009  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος και των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και εισήγηση περί μη καταβολής μερίσματος.

159. 

17/3/2009  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

160. 

27/2/2009  Ανακοίνωση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

161. 

26/1/2009  Ανακοίνωση ειδοποίηση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

162. 

23/12/2008  Προειδοποίηση Κέρδους / Ζημίας

163. 

14/11/2008  Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2008

164. 

27/8/2008  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

165. 

5/8/2008  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

166. 

24/7/2008  Αποστολή Μερίσματος

167. 

1/7/2008  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας (Profit Warning)

168. 

19/6/2008  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

169. 

9/5/2008  Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2008

170. 

16/4/2008  Συμπληρωματική Ανακοίνωση

171. 

4/4/2008  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου

172. 

28/3/2008  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, εισήγηση περί καταβολής μερίσματος και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

173. 

26/3/2008  Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος - Υπενθύμιση

174. 

7/3/2008  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, περί εισήγησης ή μη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος ή όχι και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

175. 

26/2/2008  Ανακοίνωση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

176. 

29/1/2008  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

177. 

21/12/2007  Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

178. 

4/12/2007  Απόφαση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

179. 

24/8/2007  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007

180. 

31/7/2007  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007

181. 

24/7/2007  Αποστολή Μερίσματος

182. 

2/7/2007  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους (Profit Warning)

183. 

21/6/2007  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

184. 

3/4/2007  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου

185. 

28/3/2007  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, εισήγηση περί καταβολής μερίσματος και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

186. 

8/3/2007  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, περί εισήγησης ή μη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος ή όχι και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

187. 

28/2/2007  Ανακοίνωση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

188. 

8/2/2007  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006

189. 

27/12/2006  Ανακοίνωση προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας

190. 

29/8/2006  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

191. 

2/8/2006  Αποστολή μερίσματος

192. 

26/7/2006  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

193. 

24/7/2006  Ανακοίνωση Προειδοποίησης Κέρδους (Profit Warning)

194. 

12/7/2006  Συμπληρωματική ανακοίνωση αναφορικά με την καταβολή μερίσματος

195. 

6/7/2006  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

196. 

12/4/2006  Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου

197. 

4/4/2006  Συμπληρωματική ανακοίνωση επί των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

198. 

28/3/2006  Διορθωτική ανακοίνωση αναφορικά με την εισήγηση περί καταβολής μερίσματος

199. 

28/3/2006  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005, καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και εισήγηση περί καταβολής μερίσματος

200. 

16/3/2006  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005, καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και περί εισήγησης ή μη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος ή όχι.

201. 

24/2/2006  Ανακοίνωση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

202. 

10/2/2006  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005.

203. 

30/11/2005  Ανακοίνωση προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας

204. 

24/11/2005  Ανακοίνωση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί μείωσης του κεφαλαίου

205. 

1/11/2005  Ανακοίνωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για μείωση του μετοχικού καφαλαίου της Εταιρείας και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

206. 

19/10/2005  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση της κεφαλαιουχικής δομής της Εταιρείας και λήψη απόφασης περί μεταβολής της ή μη.

207. 

26/8/2005  Ανακοίνωση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005.

208. 

5/8/2005  Ανακοίνωση προειδοποίησης Κέρδους / Ζημίας

209. 

3/8/2005  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του συγκροτήματος για την περίοδο των 6 μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005.

210. 

15/7/2005  Ανακοίνωση μεταστέγασης των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρείας

211. 

16/6/2005  Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

212. 

29/3/2005  Ανακοίνωση της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004 και καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

213. 

10/3/2005  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των τελικών ελεγμένων ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004 και καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

214. 

28/2/2005  Ανακοίνωση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004

215. 

10/2/2005  Ανακοίνωση ειδοποίησης σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση του ενοποιημένου ενδεικτικού αποτελέσματος του συγκροτήματος για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004

216. 

24/6/2004  Ανακοίνωση προς ΧΑΚ για Τροποποίηση Ονόματος Εταιρείας

217. 

24/6/2004  Τροποποίηση Ονόματος Εταιρείας